Master - wywiad - metoda STAR

Wywiad ustrukturyzowany jako metoda rekrutacyjna i model STAR - charakterystyka.

Data: 24.11.2023

Wywiad ustrukturyzowany to najskuteczniejsza metoda rekrutacyjna, która polega na zadawaniu wszystkim kandydatom_tką tych samych pytań w ustalonej kolejności. Pozwala to na bardziej obiektywne porównanie odpowiedzi i umiejętności talentów. Taki wywiad jest szczególnie przydatny w sytuacjach, gdzie potrzebne jest ocenianie dużej liczby kandydatów_tek, ponieważ standardyzacja pytań ułatwia porównanie odpowiedzi.
Wywiad ustrukturyzowany w rekrutacji:

Definicja: Jest to metoda przeprowadzania wywiadów rekrutacyjnych, w której każdy kandydat_tka jest oceniany w oparciu o zestaw wcześniej przygotowanych i spójnych pytań.
Cel: Zapewnienie obiektywności i sprawiedliwości w procesie selekcji, eliminując subiektywność i uprzedzenia.
Kluczowe aspekty:
Spójność: Wszyscy kandydaci_tki odpowiadają na te same pytania, co ułatwia porównywanie ich odpowiedzi.
Skoncentrowanie na kompetencjach: Pytania są zwykle skupione na kompetencjach i doświadczeniu związanym z danym stanowiskiem.
Mierzalność: Odpowiedzi mogą być oceniane za pomocą standardowych kryteriów, co zwiększa precyzję oceny.
Redukcja upodobań: Ogranicza wpływ osobistych preferencji rekrutera_rki na wynik selekcji.

Model STAR, który często jest wykorzystywany w wywiadach ustrukturyzowanych, to technika służąca do odpowiedzi na pytania behawioralne. STAR to akronim od angielskich słów: Situation (Sytuacja), Task (Zadanie), Action (Akcja) i Result (Rezultat). Model ten pomaga kandydatom w strukturyzowaniu swoich odpowiedzi, a rekruterom w ocenie, jak kandydaci radzą sobie w konkretnych sytuacjach zawodowych.

Sytuacja: Kandydat_tka opisuje kontekst lub tło sytuacji, z której będzie przykład.
Zadanie: Opisuje konkretny problem lub wyzwanie, przed którym stanął.
Akcja: Wskazuje, co dokładnie zrobił, aby sprostać zadaniu lub rozwiązać problem.
Rezultat: Opisuje wynik swoich działań, najlepiej poparty konkretnymi danymi lub przykładami.
Wywiady ustrukturyzowane z wykorzystaniem modelu STAR są efektywne, ponieważ pozwalają na głębsze zrozumienie doświadczenia i kompetencji kandydata, a także dają możliwość bardziej obiektywnej oceny jego umiejętności. Zapewniają również większą sprawiedliwość i równość szans, ponieważ wszyscy kandydaci odpowiadają na te same pytania.

wywiadustrukturyzowany Wywiad STAR